Výsledky súťaže a výstava ocenených NCD 2013

Výstava
1. júna 2013 – 30. júna 2013

Národná cena za dizajn 2013 – 11. rocník celoštátnej sútaže dizajnu

Vyhlásenie výsledkov NCD 2013:
31. 5. 2013 slávnostné vyhlásenie výsledkov len na pozvánky, Hurbanové kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Výstava ocenených celoštátnej sútaže dizajnu NCD 2013:
1. 6. – 30. 6. 2013, výstavný a informacný bod SATELIT, Hurbanové kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sútaže Národná cena za dizajn 2013 sa uskutocnilo dna 31. 5. 2013 o 19:00 v Hurbanových kasárnach na Kollárovom námestí v Bratislave za úcasti pozvaných hostí, sútažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií.


Súcasne bola otvorená výstava Národná cena za dizajn 2013, ktorá prezentuje verejnosti výsledky sútaže.
Výstava vo výstavnom a informacnom bode Satelit v Hurbanových kasárnach bude verejnosti prístupná v case od 1. 6.  do 30. 6. 2013.

Sútaž Národná cena za dizajn vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúcasti MH SR a MŠVVŠ SR.
Sútaž je otvorená aj pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovat svoju prácu v širšom meradle, získavat kontakty s praxou a naopak, ponúknut výrobe inovatívne koncepty.

V jedenástom rocníku NCD sa do sútaže zapojilo celkovo 156 prác, v kategórii produktový dizajn 68, v kategórii komunikacný dizajn 33, v kategórii študentský produktový dizajn 43, v kategórii študentský komunikacný dizajn 12.

Prihlásené dizajny hodnotila v dnoch 27. – 28. 3. 2013 jedenástclenná medzinárodná porota v zložení: Pavel Masopust, dizajnér – predseda poroty, clenovia – Anton Bendis, dizajnér, Lenka Žižková, teoreticka dizajnu, CR, Róbert Paršo, grafický dizajnér, Jacek Mrowczyk, grafický dizajnér, Polsko, Monika Bajlová, grafická dizajnérka, Mária Rišková, teoreticka dizajnu, Tibor Uhrín, dizajnér, Maroš Schmidt, dizajnér, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoreticka dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditelka Odboru  medzinárodných aktivit NARMSP.

Porota rozhodla o udelení jednej Národnej ceny za dizajn 2013 a to v kategórii produktový dizajn.
Toto najvyššie ocenenie získala odevná kolekcia The Era, dizajn Dana Kleinert, výrobca SG Trading s. r. o.,  Nitra.
Po prvýkrát v histórii konania sútaže využila porota právo neudelit cenu – nebola udelená Národná cena za dizajn 2013 v kategórii komunikacný dizajn, namiesto nej bola udelená jedna Cena za dizajn 2013 naviac. V zmysle nových sútažných podmienok bolo teda udelených okrem hlavnej ceny 5 Cien za dizajn 2013.

Ceny získali:
Aquadelícia IX, wellness vana,
dizajn: Martin Struss, výrobca: Medexim, s. r. o., Pieštany
Vizio, stomatologická súprava s kreslom,
dizajn: Rastislav Turek, Peter Mesiarik, výrobca: Chiradent, s. r. o., Pieštany
Cvoky – zvieratká, stojany na servítky,
dizajn: Ondrej Eliáš, výrobca: Refima, s. r. o., Horná Streda
Signály z neznáma. Ceský komiks 1922 – 2012,
dizajn: Branislav Matis, Matúš Lelovský, spolupráca: Boris Belan, klient: Dum umení mesta Brna, CR
Typografia, text a kniha,
dizajn: Eva Péc Brezinová , Slávka Paulíková

Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu.
V kategórii študentský produktový dizajn bola ocenená kolekcia porcelánových svietnikov pod názvom A bud svetlo, dizajn Kristína Kollárovicsová z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava, pedagóg Daniel Piršc, v kategórii študentský komunikacný dizajn Nové ucebnice, dizajn Martina Rozinajová, Vysoká škola výtvarných umení Bratisklava, pedagóg Pavol Bálik.

Minister hospodárstva SR rozhodol o udelení zvláštnej ceny urcenej pre výrobcu za systematické uplatnovanie dizajnu vo firemnej stratégii. V tomto rocníku cenu získal slovenský výrobca sedacích vakov Tuli.sk, s. r. o., Bratislava.
Na základe odporúcania odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry SR a to osobnosti za významné aktivity v oblasti dizajnu – cenu získal grafický dizajnér a pedagóg Doc. akad. mal. Pavel Choma.
Okrem uvedených cien sa porotcovia rozhodli udelit Cenu poroty práci Správny dizajn, dizajn Juraj Blaško.

Práce prihlásené do sútaže NCD budú publikované v špeciálnom císle casopisu Designum 2/2013. vydanom pri príležitosti výstavy.


Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Partner:
DAAD
Odborný garant pre oblast podnikania:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: 
BEDA

Podujatie mediálne podporili:
Designum, AI magazine, Fórum architektúry, Designby.sk, Interiér & Exteriér, Projekt, Dom a byt, Czechdesign.cz, Sita, Informácie, abcinteriér.sk, Dom a bývanie, ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis, Design Cabinet CZ, TrendyBývanie, Drevársky magazín, MSP online, casopis Podnikanie


Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
02 20477311, 20477315
fax: 02/52931838
e-mail:  scd@sdc.sk, www.scd.sk

Za informácie zodpovedá:
RNDr. Margita Michlíková, tajomnícka sútaže NCD 2013
02/20477315, 0918/110255,
e-mail: margita.michlikova@scd.sk