Slow/slov*

Výstava
18. júla 2013 – 28. augusta 2013

Teória / výskum / prax v súčasnom dizajne.

Výstavný projekt sprostredkuje a priblíži odbornej ako aj širšej laickej verejnosti pomocou vybraných domácich dizajnérskych prác a projektov nastupujúce tendencie dizajnu v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu.
Nosnou témou výstavy je slow-dizajn [angl. slow /’slō/ = pomalý, spomalenie]. Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita.

*Slow-dizajn a Slov-ensko
Slow-dizajn, ako nový pojem v súčasnej teórii dizajnu, je v praxi doposiaľ skôr neznámy, hoci jeho princípmi a zásadami je výdatne nasiaknutá už aj slovenská dizajnérska scéna. Práve prepojenie týchto aspektov autorky projektu inšpirovalo k voľbe názvu výstavy slow/slov*. Zámerom je túto tému rovnocenne prezentovať v teoretickom (textovom) a praktickom (produktovom) rozhraní v rámci jednej galerijnej inštalácie, zostavenej z vybraných produktov, odborných textov a video rozhovorov s dizajnérmi. Návštevník tak môže komplexne spoznať procesy, ktoré dizajnér zohľadňuje a realizuje pri navrhovaní konkrétneho produktu, rovnako ako preniknúť do teórie a výskumu, ktorý tvorí živnú pôdu pre rozvoj dizajnérskych konceptov a tendencií. Výber produktov je zostavený z objektov určených pre domácnosť resp. osobnú spotrebu, u ktorých sa predpokladá, že si k nim užívateľ vytvorí dlhodobý vzťah. Zastúpený je nábytok (Allt, Mejd, Veronika Palúchová), interiérové doplnky (Mejd, Ľubica Segečová/trivjednom, Štefánia Sekanová, Dana Tomečková), stolovanie (Patrik Illo, Vlasta Kubusová, Silvia Lovasová/trivjednom, modranska), obuv, odev i materiál (Eliška Karasová, FRL, PIKPOKI, Zuzana Šebeková, WooleWo). Cieľom je pomocou názorných príkladov a sprievodných textov (anotácií, faktických informácií, info-grafiky) ilustrovať teoretický základ jednotlivých dizajnérskych konceptov a prístupov a motivovať diskusiu a spoluprácu relevantných aktérov (dizajnér, výrobca, technológ, distribútor, užívateľ). K výstave je vydaný katalóg, ktorý okrem reprodukcií vystavených diel, obsahuje odborné texty k problematike slow-dizajnu, venované témam ako tradícia, participácia, reckylácia, technológie a ich vplyv na spomalenie, dizajn s dôrazom na človeka, udržateľný dizajn, a ich stopovaniu na domácej dizajnérskej scéne.

%%%IncludeURL#gallery/index.php?gallery=slow-slov%%%

Miesto konania: Výstavný a informačný bod SCD SATELIT Hurbanove kasárne / Kollárovo nám. 10 / Bratislava
Otvorenie výstavy: streda 17. júl 2013 o 18.00
Trvanie výstavy: 18. júl – 28. august 2013
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00 / okrem pondelka
Organizátor: just plug_in, o. z. a Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

Autorky projektu:
Ing. arch. Katarína Lauková Zajíčková
Dipl. Des. Zuzana Šebeková
Kurátorka:
Mgr. Katarína Trnovská
Autori odborných textov:
Ing. arch. Irena Dorotjaková, doc. Ing. Veronika Kotradyová PhD.,
Mgr. art. Zuzana Labudová, Mgr. art. Michala Lipková,
Mgr. art. Eva Vitkovská, Ing. arch. Mária Vozárová
Grafický dizajn:
Ing. arch. Karol Trnovský
Mgr. Jaroslav Salaj
Kontakt:
Mgr. art. Mária Hriešik Nepšinská /+421 918 110 247 / maria.nepsinska@scd.sk
Mgr. Katarína Trnovská / +421 903 322 424 / trnovska@justplugin.sk
www.sdc.sk

Skip to content