Pracovný názov: projekt – Výstava výstupov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne.

Pracovný názov: projekt – Výstava výstupov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne.

Výstava
15. mája 2015 – 24. mája 2015

Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa od roku 2010 realizuje projekt Digitalizácia technologických procesov v dizajne, financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v BK, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, ITMS kód projektu: 26240220053). Implementáciou projektu sa vo výskumnom prostredí VŠVU vytvoria vynikajúce podmienky na realizáciu aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu a umeleckých činností a prenosu tvorivého potenciálu do priemyslu. Projekt smeruje dva hlavné ciele: – modernizácia technickej infraštruktúry pre potreby digitalizácie v dizajne, – aplikovaný výskum a vývoj v oblasti digitalizácie technologických procesov v dizajne a transfer nových poznatkov do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie