Vedúci/a oddelenia Slovenské múzeum dizajnu – výberové konanie

Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99  Bratislava, príspevková organizácia MK SR, IČO: 00699993, DIČ: 2020831329, zastúpené: Mgr. art. Marošom Schmidtom, riaditeľom

vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a oddelenia Slovenské múzeum dizajnu.

Úväzok: plný,  t. j. 7,5 h/denne; 37,5 h/týždenne

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (humanitného alebo umeleckého zamerania)

Osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

Základná zložka mzdy (brutto): od 950 €, v závislosti od počtu odpracovaných rokov odbornej praxe v zmysle tabuliek zákona č. 553/2003 o odmeňovaní vo verejnej správe.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • odborná prax najmenej dva roky,
 • všeobecný prehľad z oblasti kultúry, vizuálneho umenia a dizajnu,
 • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka: anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti  múzeí a galérií (zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení),
 • predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Slovenského múzea dizajnu v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4,
 • skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, umeleckými a dizajnérskymi inštitúciami sú výhodou,
 • znalosť práce s PC,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť,
 • flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov a listín/príloh: *

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),
 • overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),
 • kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Slovenského múzea dizajnu v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých uchádzačom na účely výberového konania v nadväznosti na zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti,
 • v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne Slovenského centra dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99  Bratislava, III. posch. č. dverí 312 – Mária Amrichová -Sekretariát v obálke označenej heslom „Výberové konanie –vedúci SMD – neotvárať“ do 06. augusta 2021 (do 14,00 h osobne). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Slovenského centra dizajnu.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.


Bližšie informácie poskytne
Ing. Lenka Obselková – personalistka, 
tel. číslo 02/20 477311,
e-mail: lenka.obselkova@scd.sk

Bratislava, 1.7.2021

Ev. č. 226/2021