Trust in Digital Age

worskhop 
VŠVU (AFAD) + DIE ANGEWANDTE

Workshop: 15. 10. – 17. 10. 2019 / VŠVU, Bratislava
Semináre/Seminars: 7. 11. 2019, 28. 11. 2019 / Die Angewandte, Wien
Záverečná prezentácia / Final Presentation: 5. 12. 2019 / VŠVU, Bratislava

V rámci workshopu a následných konzultácií, seminárov a hodnotení tvorili študenti interpretácie, intervencie či objekty na aktuálne témy. Tie zahŕňali problematiku od významu dizajnu v digitálnej ére, roly a zodpovednosti súčasného dizajnéra, multidisciplinárnych vzťahov, dizajnu využívajúceho nové materiály a technológie, sociálneho dizajnu až po dizajn a stratégie na prieniku človeka a strojov so zameraním na privátnu sféru ako napríklad vzdelávanie, zábava, hygiena, životný štýl a mobilita.

Während des Workshops und nachfolgender Konsultationen, Seminare und Evaluationen erstellten Studierende Interpretationen, Interventionen oder Objekte zu aktuellen Themen. Dazu gehörten Themen, die von der Bedeutung des Designs im digitalen Zeitalter über die Rolle der Designer, multidisziplinäre Beziehungen, Design mit neuen Materialien und Technologien, soziales Design bis zu Design und Strategien für den Kontakt von Mensch und Maschine mit Schwerpunkt auf dem privaten Sektor wie Bildung, Unterhaltung, Hygiene, Lebensstil und Mobilität.

During the workshop and subsequent consultations, seminars and evaluations, students created interpretations, interventions or objects on current topics. These included issues ranging from the importance of design in the digital age, the role and responsibilities of contemporary designers, multidisciplinary relationships, design using new materials and technologies and social design to design and strategies for the encounters of man and machines with a focus on the private sector such as education, entertainment, hygiene, lifestyle and mobility.