Tradičné remeslá pre dnešok – historiské východiská, súčasné podoby a perspektívy uplatnenia vo vidieckom priestore – zborník príspevkov z informačnej konferencie s medzinárodnou účasťou

Želmíra Šípková
Vydavateľstvo
LESY Slovenskej republiky-Lesnícke a drevárske múzeum, 2012

Konferencia sa uskutočnila v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.