Proto – grafický design a současné úmění

Peter Bosák
Robert Jansa
Vydavateľstvo
Tranzit, 2013

Súborná publikácia mapujúca grafický dizajn s presahom do súčasného umenia je rozdelená do troch kapitol: Manifest – kapitola prvá vytvára súvislosti medzi umeleckými intervenciami do verejného priestoru, inštitucionálnou kritikou a všeobecne postojom umelcov k spoločnosti a počiny z oblasti nakladateľstva, časopiseckej tvorby, ilustrácie, plagátovej tvorby alebo graffiti. Nečitateľnosť – kapitola druhá ukazuje príklady dekonštrukcie presunu oznámenia od formy k príjemcovi, viacznačnost tohto metajazyka. Nezrozumiteľnosť a nečitateľnosť sa stávajú témami autorov, ktorí problematizujú podstatu médií i ľudskej komunikácie ako takej. Je to dizajn – kapitola tretia kladie otázku, či je grafik umelcom? Je umelec dizajnérom? Pozície oboch oblastí sa v tejto kapitole vzájomne prelínajú. Autonomizácia obvykle „užitej“ sféry ústi k experimentálnemu a autorskému grafickému dizajnu.