Na konci byla kniha – Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách

Anna Pleštilová
Lucie Rohanová
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2020

Dizertačná práca sa zaoberá v našom prostredí doposiaľ takmer nespracovaným žánrom autorskej knihy. Jeho vymedzenie vychádza zo zahraničných štúdií s prihliadnutím na špecifiká tuzemskej tvorby. Príklady sú vybrané s dôrazom na pestrosť a hĺbku žánru, pričom najvýraznejšie osobnosti a diela autorka nachádza v 60.–80. rokoch 20. storočia. Úvodná a všeobecná časť práce sa týka otázok spojených s vymedzením média autorskej knihy. Je tu tiež zaradená prednáška Lucie Rohanovej „Autorská kniha jako kniha“. Náplňou hlavnej časti je klasifikácia typov autorskej knihy. Táto klasifikácia vychádza z diel, ktoré vznikli v našom prostredí. Je teda podriadená jeho špecifikám, odlišnostiam a limitom. Má paralely v rozvrhnutí typov autorskej knihy v diele americkej teoretičky Johanny Druckerovej The Century of Artists‘ Books. Jednotliví autori sú spomínaní aj na viacerých miestach, základné údaje o kľúčových osobnostiach skúmaného obdobia sú preto umiestnené do samostatnej záverečnej časti. V tej nachádzame aj oddiel venovaný kultúrno-historickým predpokladom. Zvolené historické príklady majú dokresliť kontext zrodu autorskej knihy, nemožno ich však považovať za jediné či uvedomované východiská.