Metodika ergonomickej antropológie

Marta Cvíčelová
Vydavateľstvo
Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2016

Ergonomická antropológia vznikla ako aplikovaná vedecká disciplína, využívajúca štatistické údaje o veľkosti a tvare rôznych častí ľudského tela na optimalizovanie dizajnu strojov, nábytku, rôznych kabín a iných priemyselných výrobkov v snahe kontrolovať a usmerňovať ich vplyv na zdravie človeka. Príručka je určená študentom antropológie, ale aj študentom technických i umeleckých smerov štúdia. Obsahuje a oboznamuje s definíciami antropometrických bodov a štandartne používanými atropometrickými rozmermi. Klasické antropometrické ergonomické rozmery sú uvedené slovne i skratkami bodov. Pre lepšie pochopenie sú graficky znázornené i merania jednotlivých klasických antropometrických i ergonometrických rozmerov. Vyobrazené sú aj používané antropometrické prístroje ako antropometer, posuvné meradlo, torakometer, pelvimeter a kefalometer.