Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921 – 1942

Pavol Komora
Ľudovít Hallon
Radoslav Ragač
Vydavateľstvo
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2021

Monografia Pavla Komoru Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave 1921 – 1942 vychádza z rozsiahleho pôvodného výskumu archívnych fondov, dobových periodík a ďalších prameňov. Podáva ucelený a vyčerpávajúci obraz vývoja a významu všetkých ročníkov Medzinárodného dunajského veľtrhu v Bratislave v medzivojnovom Československu a v podmienkach Slovenskej republiky 1939 – 1945 v širokých hospodársko-politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrno-historických a personálnych súvislostiach. Čitateľ nepochybne ocení samostatné časti venované jednotlivým ročníkom MDV, konkrétne informácie o ich rozsahu a ich logické chronologické usporiadanie. Cenné sú napríklad málo známe informácie o početných sprievodných kultúrnych a ekonomických podujatiach jednotlivých ročníkov MDV. Opisuje aj faktické „poštátnenie“ organizovania MDV v období Slovenskej republiky (štátu).

Viac o dizajnéroch v publikácii
Kornel Milan Stodola