Plán výstav v Galérii dizajnu Satelit, 2021

Názov: 2x Polonský
Termín: 5. máj – 4. júl 2021
Koncepcia: Simona Janišová
V máji uvedie Slovenské múzeum dizajnu prierezovú výstavu bratov Polonských. Návštevníci budú mať možnosť vidieť prierez ich keramikárskou tvorbou od 70-tych rokov až po súčasnosť. Ivan Polonský (1945 – 1987) sa zameriaval výhradne na úžitkovú – dizajnérsku polohu keramiky. Marián Polonský (1943) sa okrem toho venoval aj sochárskej plastike, v ktorej invenčne a hravo tematizoval tradíciu hrnčiarskeho remesla v modranskom regióne. Koncepciu výstavy vytvorila kurátorka keramiky a porcelánu Simona Janišová.

Názov: Letná akadémia módy
Termín: 12. – 23. júl 2021
Koncepcia: Slovak Fashion Council

Dva turnusy týždennej letnej akadémie módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú organizuje Slovak Fashion Council už siedmy rok, z toho piatykrát v Satelite. Cieľom denného tábora je ukázať deťom, aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami. Na akadémiu priamo nadväzuje výstava prác, vytvorených deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy.

Názov: 8-bit
Termín: 4. august – 5. september 2021
Koncepcia: Maroš Brojo, Slovenské múzeum dizajnu

Výkladová výstava s názvom 8-bit sa zameriava na prezentáciu multimédií a interaktívnych diel vytvorených na Slovensku v období 8-bitových počítačov ako dominantnej PC platformy (198? – 1996). V tomto období sa široká verejnosť po prvý raz začala dostávať k osobným počítačom a v rámci záujmových krúžkov, škôl alebo voľného času sa mnoho laických používateľov začalo venovať programovaniu softvéru, počítačových hier alebo programov zameraných na testovanie hraníc tejto jednoduchej techniky (tzv. demá). Obdobie 8-bitov je dôležitou súčasťou slovenskej digitálnej kultúry 80. a 90. rokov minulého storočia. Predstavuje totiž počiatky mainstreamovej ale aj okrajov multimediálnej a umeleckej digitálnej tvorby.

Názov: Ateliér sklo VŠVU 2010 – 2020
Termín: 8. september – 28. október 2021
Koncepcia: Adriena Pekárová, Patrik Illo

Cieľom výstavy je zmapovať vývoj ateliéru za posledných 10 rokov, keď prevzal jeho vedenie doc. Mgr. art. Patrik Illo. Za ten čas sa v archíve ateliéru sústredilo veľa prác študentov, ktoré sú nielen cennými dokumentmi vzdelávacieho procesu v koncepcii P. Illa, ale najmä nazerania na možnosti uplatnenia sklárskeho dizajnu a umenia v súčasnom svete. Ateliér sa zameriava na výučbu v oblastiach dizajnu aj voľného umenia. Stavia na znalosti sklárskych technológií, ktoré získavajú študenti jednak v školských dielňach, ale aj priamo v prevádzkach špičkových výrobcov na Slovensku aj v Čechách. Plánovanou sprievodnou akciou výstavy, atraktívnou pre verejnosť, bude usporiadanie demonštrácie živej práce fúkača skla priamo pri mobilnej sklárskej peci na dvore Hurbanových kasární.

Názov: Textil náš každodenný, Viera Líčeníková-Škrabalová & Michaela Bednárová
Termín: 3. november – 19. december 2021
Koncepcia: Zuzana Šidlíková

Výstavný projekt predstaví dve osobnosti aktívne v oblasti textilného dizajnu. Hoci témy, techniky a materiály, ktoré sa v ich práci objavujú sú v mnohom podobné, bude možné identifikovať rozdiely dané inými spoločensko-politickými podmienkami? Viera Líčeníková-Škrabalová (1925 – 2007) sa venovala nielen tvorbe odevu, divadelného kostýmu, ale najmä tlačeným textíliám a širokej tvorbe produktov, ktoré sú viazané s interiérom – návrhom kobercov, obrusov, prestieraniam a pod. Výstava ponúkne práce, ktoré sú novým prírastkom SMD, nakoľko múzeum získalo v roku 2020 do daru rozsiahlu pozostalosť tejto autorky. Tvorba súčasnej dizajnérky Michaely Bednárovej (1982) má zaujímavé paralely, jej profesionálna činnosť je taktiež široko zameraná na textilné médium. Rovnako ako u Škrabalovej je ovplyvnená ľudovou tradíciou (aj keď forma môže byť rozličná). Tento výber textilných artefaktov zo 40. – 70. rokov 20. storočia, spolu s tvorbou našej súčasníčky, dokáže upozorniť na zaujímavé súvislosti a paralely, poukáže na nadčasovosť niektorých objektov, ale aj na dynamiku striedania módnych trendov v tejto oblasti.