Zameranie
grafik, typograf

Jozef Cincík vyštudoval právo na Karlovej univerzite v Prahe a filozofiu a dejiny umenia v Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu na UK začal pracovať v Matici slovenskej, kde sa v roku 1940 stal tajomníkom. V roku 1942 sa podieľal na založení a vybudovaní tlačiarne Neografia v Martine, kde aj viedol práce na slovenských bankovkách, ktoré sa tam tlačili. Od roku 1946 žil v USA, kde pôsobil ako pedagóg a v Public Library v Clevelande. V USA zomrel v roku 1992.

Počas pôsobenia na Slovensku v Matici slovenskej typograficky riešil edície Ľudová knižnica, Knižnica výtvarného umenia a Náčrtníky výtvarných umelcov. Spolu s grafikom Jozefom Vlčkom sa podieľali na výtvarnej pobode slovenských známok, ktoré tlačili v tlačiarni Neografia v Martine.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Modernosť tradície – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, Bratislava, 2011), fotografia z časopisu Slovensko