NCD 2022 – často kladené otázky

Sme slovenské dizajnérske štúdio, ale dielo, ktoré chceme prihlásiť do súťaže, bolo vytvorené pre rakúskeho klienta. Môžeme toto dielo prihlásiť do NCD 2022?

Dielo môžete prihlásiť, ak spĺňa požiadavku, že ho navrhol a/alebo vytvoril slovenský/á dizajnér/ka a bolo vytvorené alebo uvedené do praxe v období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Sme česká firma, pre ktorú pripravila návrh dizajnu slovenská komunikačná dizajnérka. Môžeme toto dielo prihlásiť?

Áno, určite môžete. Spĺňate kritérium spolupráce so slovenským dizajnérom.

Som dizajnérka, môj návrh pre klienta som vytvorila aj odovzdala v decembri 2021, ale samotný produkt bol uvedený na trh až v marci 2022. Môžem dielo prihlásiť?

Áno, dielo môžete prihlásiť. Spĺňa kritérium, že bolo vytvorené a/alebo uvedené do praxe v období od 1. 1. 2020 do 31. decembra 2021.

Som študent zo Slovenska a chcem prihlásiť prácu, ktorá vznikla počas mojej stáže vo Francúzsku. Môžem sa prihlásiť do súťaže?

Samozrejme, môžete sa s dielom prihlásiť. Spĺňate kritérium oprávneného prihlasovateľa: študent zo Slovenska.

Som študentkou strednej umeleckej školy. Môžem sa do súťaže prihlásiť?

Žiaľ, nie. Súťaž je určená iba pre vysokoškolákov.

Čo sa stane, ak svoje dielo zaradím do nesprávnej oblasti?

Ak nie ste si istý, do ktorej z oblastí dielo zaradiť, zaraďte ju do tej, ktorá svojim popisom najviac vystihuje podstatu diela. V prípade nesprávneho zaradenia diela, organizátor má právo preradiť dielo z kategórie, v ktorej bolo prihlásené, do inej kategórie, pokiaľ jeho zaradenie prihlasovateľom nespĺňa kritéria danej kategórie. Organizátor môže takisto dielo rozdeliť do viacerých kategórií, ak jednotlivé časti diela spĺňajú kritériá na zaradenie do viacerých kategórií. Uvedené úkony môžu nastať len so súhlasom prihlasovateľa, ktorý bude o preradení/rozdelení vopred informovaný organizátorom. Pokiaľ nebude prihlasovateľ súhlasiť s navrhovanými zmenami a dielo teda nebude zaradené do danej kategórie správne, nebude toto dielo/prihláška pokračovať v súťaži.

Som minuloročným absolventom vysokej školy, a chcem prihlásiť svoju študentskú magisterskú prácu. Môžem ju prihlásiť do študentskej kategórie?

Áno, ak dielo vzniklo na pôde vysokej školy, na ktorej sa vyučuje dizajn, a zároveň vzniklo pod vedením pedagóga, prihlasuje sa do študentskej kategórie.

Môžem prihlásiť jedno dielo do viacerých oblastí?

Nie, toto nie je možné. Jedno dielo môžete prihlásiť iba do jednej z oblastí, avšak do jednej oblasti môžete prihlásiť viac rôznych diel. Rôzne diela tiež môžete prihlásiť do rôznych oblastí. Počet prihlásených diel nie je obmedzený.

Ako odprezentujem prihlásené dielo?

V prihlasovacom formulári je nutné priložiť obrazovú dokumentáciu v podobe obrázkov, katalógov alebo linky, ktorá odkazuje na internete na prihlasované dielo. Prikladajte takú obrazovú dokumentáciu, ktorá čo najverejnejšie vystihne prihlasované dielo. Dielo súčasne popíšete v prihláške formou anotácie.

V akom formáte pridám do formuláru obrázky?

V prvom kole hodnotenia vidí porota diela iba na obrázkoch, preto venujte pozornosť kvalite fotiek a predkladaného materiálu, ktorý čo najvernejšie prezentuje prihlasované dielo. Obrázky a dokumenty môžu byť vo formátoch JPEG, PNG, TIF a PDF, videá vo formátoch MOV, AVI, WMV, MPG, MPEG, MPEG-4.

Koľko zaplatím za prihlásenie do súťaže?

Súťažný poplatok je jednorazový, vo výške 50 EUR (profesionálni dizajnéri/klienti). Uhradenie poplatku umožňuje prihlásiť akýkoľvek počet prác. Výnimku z úhrady poplatku majú študentky/študenti v kategórii Študentský dizajn. Poplatok musí byť uhradený na účet IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238VS: 2022110 a do poznámky uviesť meno prihlasovateľa z prihlášky, a to najneskôr do troch pracovných dní od registrácie. Po prijatí úhrady bude vystavená a zaslaná faktúra na mailovú adresu uvedenú v online prihláške.

Aké sú kritéria na hodnotenie?

Kritériá hodnotenia sú najmä:

– pôvodnosť, originalita a vysoká miera inovácie,

– technická a technologická vyspelosť,

– súlad estetického, funkčného, materiálového a ergonomického riešenia,

– etické, sociálne a ekologické aspekty,

– komunikačné, ochranné a finančno-nákladové aspekty,

– zrozumiteľnosť a rozpoznateľnosť,

– profesionálna kvalita zhotovenia.

Oblasti, ktoré sú uvedené v Súťažných podmienkach sú striktne dané a porota udelí ceny iba v týchto oblastiach?

Dizajnéri a inštitúcie prihlasujú diela do oblastí uvedených v Súťažných podmienkach, ale porota môže udeliť aj ďalšie špeciálne ceny (napr. Cena za inovátorský prístup, Cena za ekológiu a pod.).

Kedy sa dozviem, či moje dielo postúpilo alebo nepostúpilo na výstavu?

Túto informáciu oznámime prihláseným hneď po zasadnutí poroty, ktoré bude tento rok v dňoch 07. 07. – 08. 07. 2022 v priestoroch SCD. Informáciu oznámime e-mailom, ktorý uvedú prihlásení v prihláške. V prípade nepostúpenia diela na výstavu, budú prihlasovatelia vyzvaní na vyzdvihnutie diel.

Ak postúpi moje dielo na výstavu, kde bude moje dielo umiestnené medzi zasadnutím poroty a výstavou?

Diela postúpené na výstavu budú umiestnené v priestoroch Slovenského centra dizajnu v uzamknutom priestore a budú poistené počas trvania výstavy.

Kedy sa dozviem, že som získal/a niektorú z cien?

Výsledky súťaže budú známe v deň galavečera, príp. galastreamu.

Skip to content