Služby knižnice SCD

Knižnica  je špecializované informačné  pracovisko pre oblasť dizajnu (teória, dejiny, produkt, grafika, textil, interiér, komunikačný), dejiny umenia, remeslo a architektúru.
Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne sa môžu poskytovať za úhradu.
Knižnica diferencuje svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku, prípadne vzdelania a profesijného zamerania.

Základné služby:

 • absenčné a prezenčné výpožičné služby kníh a časopisov
 • predlžovanie výpožičnej lehoty tzv. prolongácia
 • poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií

 Špeciálne služby:

 • rezervovanie požadovaných dokumentov
 • písomne spracované bibliografie a rešerše 
 • sprístupňovanie elektronických programov a databáz na CD
 • medziknižničné výpožičné služby
 • prístup k internetu
 • reprografické služby
 • skenovanie dokumentov

 Výpožičné služby

 • záujemcov o služby knižnice srdečne vítame. Každý občan SR alebo cudzinec s trvalým či prechodným pobytom sa môže zaregistrovať ako používateľ a využívať poskytované služby.
 • medziknižničná výpožičná služba
 • knižnica SCD poskytuje výpožičky aj v rámci služby MVS

Referenčné služby
Návštevníkom poskytujeme informácie o knižničnom fonde a ďalších službách knižnice. Odpovieme na otázky adresované na knižnicu osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Rešeršné služby
Poskytujú sa na základe ústnych, telefonických, printových a elektronických požiadaviek používateľov. Rešerše sa odosielajú e-mailom. Zhotovujú sa z knižného, časopiseckého a dokumentačného fondu (on-line katalógov, licencovaných i voľne dostupných databáz), z printových dokumentov.

Internet a online katalóg
Registrovaní používatelia majú možnosť prezerania elektronického katalógu fondu knižnice v priestoroch študovne, ale aj zo svojho pracoviska či bydliska. Prihlásenie do systému umožňuje aj priame zadanie žiadanky na výpožičku cez on-line katalóg..

Rezervovanie dokumentov
Ak je žiadaný dokument momentálne požičaný, existuje možnosť jeho rezervácie. Po vrátení dokumentu, o ktorý máte záujem, dostanete avízo, že žiadaná publikácia je pre vás pripravená na prezenčné alebo absenčné štúdium po dobu 5 pracovných dní. Obráťte sa prosím na knižnicu osobne, telefonicky, e-mailom,

Skenovacie služby
skenovanie menšieho počtu strán z dokumentov nachádzajúcich sa vo fonde knižnice na prinesené pamäťové médium (napr. flash disk, externý harddisk, pamäťová karta digitálneho fotoaparátu, CD ROM a pod.).
Upozorňujeme návštevníkov, že v záujme dodržiavania ustanovení autorského zákona, je skenovanie možné iba pre vlastnú potrebu a v primeranom rozsahu. Zhotovovanie rozmnoženín celého diela, alebo jeho podstatnej časti, nie je v knižnici SCD umožnené. Použitím skenera vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami. Rovnaké pravidlá platia aj pri fotografovaní mobilom, alebo fotoaparátom.

Kopírovacie služby
Používatelia knižnice majú k dispozícii aj zhotovovanie papierových kópii. Pri kopírovacích službách sa rešpektuje zákon o ochrane autorských práv a kópie sa zhotovujú za úhradu.
zamerania.
 

Cenník služieb a poplatkov

Neplatené služby knižnice

Základné služby – absenčné a prezenčné výpožičné služby, predlžovanie výpožičnej lehoty, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,
Špeciálne služby:  rezervovanie požadovaných dokumentov, prístup na internet pre študijné účely + on-line katalóg knižnice. Používateľ nesmie meniť konfiguráciu PC,a vyvíjať činnosť, ktorá by ostatným používateľom prekážala v používaní siete. Nesmie používať prinesený softvér, ani kopírovať programy.
Internet sa používa na študijné účely. Prezeranie stránok, ktoré sú v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická oblasť a pod.) sa považuje za hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku v zmysle čl. 4/c

Platené služby – cenník:

Zápisné
študenti SŠ, VŠ, interní doktorandi 2 €
zamestnaní, externí študenti, doktorandi 4 €
dôchodcovia – zdarma

Duplikát čitateľského preukazu
prvý duplikát 3 €
druhý duplikát 7 €

Upomienky
1. upomienka po 1 mesiaci 1 €
2. upomienka 3 €
3. upomienka 5 €

Reprografické služby
kopírovanie A4 jednostranne 0,10 €
kopírovanie A4 obojstranne 0,15 €
skenovanie – zdarma