ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE
ROCKLOWE

ROCKLOWE

Hrušková Zuzana- hlavný autor
Martin Navrátil- pedagóg

Práca „Rocklowe“ predstavuje samotné spracovanie seminárnej práce k predmetu Tvorba a analýza reklamného textu II. Jej zadaním bolo vytvorenie vlastnej fiktívnej firmy/produktu a vypracovať textové podklady súvisiace s propagáciou danej firmy/produktu aj s ich objasnením. Práca obsahuje vysvetlenie názvu, slogan a jeho prepojenie s realitou, návrhy vzhľadu produktov, textové podklady pre audiovizuálnu reklamu, logotyp a vizuál… Je to vlastne akýsi fiktívny reklamný manuál. Práca bola s vlastnej iniciátivy – teda bez zadania (z tohto dôvodu som ju zaradila do kategórie experimental.) odovzdávaná v podobe tlačeného dizajn-manuálu v A6 formáte na kriedovom papieri v zošitovom viazaní spoločne s fyzickým „produktom“ – magnéziovou kockou s navrhnutým obalom.

Škola:
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn