NCD 2021 – o súťaži

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia a prezentácie v oblasti dizajnu na Slovensku. Od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn. 

Cieľom súťaže je: 

  • podporiť profesionálnu prácu autoriek/autorov slovenského dizajnu a subjekty spolupracujúce s dizajnérkami/dizajnérmi,
  • podporiť uplatnenie slovenských dizajnérok/dizajnérov, subjektov spolupracujúcich s dizajnérkami/dizajnérmi a iných profesionálok/profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie,
  • prezentovať širokej verejnosti aktuálnu tvorbu dizajnérok/dizajnérov v jej najširšej podobe,
  • motivovať subjekty na Slovensku ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérkami/dizajnérmi,
  • podporiť dizajn, ktorý zohľadňuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérok/dizajnérov a ich klientov,
  • podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v danej oblasti,* mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj slovenského dizajnu.

V minulom roku prešla Národná cena za dizajn zásadnými zmenami najmä v rozdelení kategórii na jednotlivé oblasti. V tomto trende organizátor Slovenské centrum dizajnu pokračuje aj v aktuálnom ročníku. 

V tomto ročníku je možné prihlásiť sa do týchto oblastí produktového dizajnu:  

MÓDA & ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Projekty cielené na oblasť osobného priestoru tela ako jedného z prostriedkov budovania identity človeka. Ide predovšetkým o odev, ale aj o odevnú kolekciu, odevné doplnky, topánky, pokrývky hlavy, kabelky, tašky, batožinu, šperky, hodinky, okuliare, mobilné telefóny, resp. iné nositeľné prístroje a príslušenstvo k nim.

ŠPORT & VOĽNÝ ČAS

Projekty orientované na oblasť voľnočasových aktivít ako jednej z možností sebarealizácie a osobného rozvoja, napr. šport a športové vybavenie, hobby produkty, wellness produkty, hry a hračky, produkty s cieľom zábavy a ďalších voľnočasových aktivít. 

DOMOV & VEREJNÝ PRIESTOR 

Projekty zamerané na človekom „obývaný“ priestor – privátny aj verejný, v ktorom realizuje svoje aktivity. V rámci oblasti sa neposudzuje komplexné architektonické riešenie interiéru, resp. exteriéru, ale jednotlivé prvky, ktoré ho tvoria. Napr. nábytok, osvetlenie, interiérové doplnky, sanita, domáce spotrebiče, stolovanie, potreby na varenie, upratovanie, skladovanie, chovateľské potreby, ale aj mestský mobiliár, verejné osvetlenie, vybavenie reštaurácií, knižníc, divadiel atď.

PRÁCA & MOBILITA

Projekty so záberom na širokú škálu pracovných činností človeka a jeho pracovné prostredie. Môže ísť o nástroje, stroje a zariadenia, stavebné mechanizmy, vybavenie dielní, ale aj administratívnych priestorov vrátane nábytku, osvetlenia a doplnkov špecializovaných na danú oblasť. Oblasť je určená aj pre sféru dopravy, osobnej aj verejnej, vo vzduchu, na zemi aj na vode, na motorový aj ľudský pohon. 

SPOLOČNOSŤ & ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Projekty s jednoznačne identifikovateľným pozitívnym vplyvom na spoločnosť a životné prostredie, zamerané na formulovanie a riešenie konkrétnych problémov. Avšak použitie ekologického materiálu nie je dostatočným kritériom na zaradenie do tejto kategórie. Relevantné sú projekty s omnoho komplexnejším záberom, zamerané napr. na sociálnu inklúziu, vzdelávanie, zdravotníctvo, zamestnanosť, riešenie kriminality, extrémizmu, rôznych foriem diskriminácie, ale môžu prinášať aj zmysluplné riešenia celej škály ekologických problémov vrátane dôsledkov klimatickej zmeny.

UMENIE & DIZAJN & REMESLO 

Projekty voľne presahujúce hranice umenia, dizajnu a remesla, prinášajúce pridanú kvalitu s individuálnym autorským rukopisom (art dizajn, úžitkové umenie,…). Napr. využívanie metód, postupov a médií vizuálneho umenia alebo práca s tradíciou a využívanie remeselných techník v súčasnom kontexte, objavovanie inovatívnych remeselných postupov s využitím analógových alebo digitálnych nástrojov a pod.

NOVÉ HORIZONTY 

Návrhy, koncepty, scenáre alebo realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam vo zvyšných oblastiach ako sú autorské, experimentálne, špekulatívne, kritické projekty alebo výskum v oblasti dizajnu. Môže ísť o prototypy, koncept dizajn, nerealizované projekty alebo zdokumentovaný výskum s potenciálom širších presahov. 

ŠTUDENTSKÝ DIZAJN

Semestrálne, bakalárske, magisterské alebo doktorandské projekty študentov a študentiek vysokých škôl s výučbou dizajnu, textilu, úžitkového umenia a príbuzných odborov, ktoré vznikli pod vedením pedagógov. Kategória je určená pre študentov a študentky zo slovenských aj zahraničných vysokých škôl, a tiež pre zahraničných študentov študujúcich na Slovensku. Sloboda akademického prostredia je príležitosťou prinášať jedinečné pohľady na staré aj nové témy.

Termíny

22. 04. – 07. 06. 2021 do 17:00Prihlasovanie do NCD
14. 06. – 28. 06. 202114. 06. – 28. 06. 2021
28. 06. – 14. 07. 2021Zber prác postúpených do 2. kola
20. – 21. 07. 2021Zasadnutie poroty
31. 08. 2021Vyhodnotenie súťaže
október – november 2021Výstava NCD 2021
október 2021Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Organizačný tím a kontakty 2021

Soňa Trubíniová, koordinátorka NCD 2021
sona.trubiniova@scd.sk, +421 908 784 987

Maroš Schmidt, riaditeľ SCD, odborná spolupráca
maros.schmidt@scd.sk

Sylvia Jokelová, kurátorka, kurátorka NCD 2021
jokelova@vsvu.sk

Gabriela Rybáriková, vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť SCD
gabriela.rybarikova@scd.sk, +421 918 110 247

Alexandra Kollárová, PR a kontakt pre médiá
alex.kollarova@gmail.com, +421 915 435 400

Andrej & Andrej, Matej Vojtuš, vizuál a grafický dizajn 
info@andrejandrej.com 

Vyhlasovatelia súťaže:  Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu 

FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Instagram: https://www.instagram.com/narodnacenazadizajn/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3fITdZfeTKl0r7i2XG1bRA

Skip to content