Editoriál 2/2018

V roku významných výročí dôležitých udalostí našich dejín pripravili mnohé kultúrne inštitúcie v Česku a na Slovensku výstavné projekty, ktoré ich pripomínajú. Jednou z nich je aj nová expozícia 100 rokov dizajnu, ktorú pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky pripravil tím kurátorov Slovenského centra dizajnu. Okrem výstav zameraných na historický prierez tejto umeleckej oblasti ponúkajú pohľad na súčasné dianie v nej naše najznámejšie festivaly dizajnu – Dni architektúry a dizajnu a Bratislava Design Week, ktoré sa každoročne konajú s blížiacim sa letom, resp. koncom akademického roka. Napokon aj tento čas nám pripomenuli výstavy diplomových prác absolventov odborov zameraných na dizajn. Blahoželáme študentom k úspešnému ukončeniu štúdia a veríme, že postupne sa im darí nachádzať miesto svojho pôsobenia. Nás zase v redakcii okrem iného potešilo aj to, že Designum sa stal mediálnym partnerom viacerých zahraničných podujatí – Prague Design Week, 28. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno 2018, festival Mouvo Praha, Design Without Borders / 13. Madeinhungary + 6. MeeD Budapešť. Podarila sa nám však aj ďalšia vec – v spolupráci so Samuelom Čarnokým sme vydali publikáciu Fonts SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku.

Pre toto letné vydanie sme zostavili rozhovory s tromi dizajnérkami: Máriou Rojko, Michaelou Bednárovou a Kristýnou Španihelovou. Hoci ich tvorba inklinuje ku konkrétnym dizajnérskym oblastiam, prekračuje aj ich striktne vymedzené rámce a rozširuje ich o ďalšie dimenzie. K týmto prístupom sa hlásia aj nasledujúce dva texty. Iva Knobloch píše o výstave, ktorá upriamuje pozornosť na význam knižníc, knihy reflektuje z perspektívy nových technológií ako dôležitého nástroja meniaceho jej analógovú formu a spôsoby čítania. Eva Pavlovičová vo svojom príspevku zachytáva atmosféru tretieho ročníka festivalu umenia, dizajnu a nových technológií Sensorium, ktorý sa stáva dôležitou súčasťou podpory vzdelávania v oblasti kreatívneho využitia technológií. Slovenská národná galéria sprístupnila v priestoroch Schaumbarovho mlyna v Pezinku výstavu slovenskej keramickej tvorby 2. polovice 20. storočia a súčasnosti nazvanej Z kruhu von. V recenzii sa ňou zaoberá Sabina Jankovičová.

V rubrike Múzejne sa venujeme histórii odevného priemyslu. Prostredníctvom orálnej histórie rekonštruuje Zuzana Šidlíková dôležité etapy produkcie v Odevných závodoch kapitána Nálepku v Prešove. Do časti Retrospektívne sme zaradili recenziu reinštalácie výstavy Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67 v Montreale v bratislavskej galérii dizajnu Satelit, ktorú Martin Zaiček hodnotí nielen v kontexte predchádzajúcich inštalácií v Galérii výtvarného umenia v Chebe a Moravskej galérii v Brne, ale aj v kontexte svetových výstav Expo. V rubrike Teoreticky a prakticky interpretuje na pozadí dobovej teoretickej spisby Silvia Seneši Lutherová snahy o estetické reformy každodenného života.

Historička dizajnu Leah Armstrongová v druhej časti rozhovoru, ktorý pripravila Silvia Bárdová, venuje pozornosť odkazu Victora Papanka a archívom dizajnu ako významným zdrojom bádateľských objavov.

Napokon je potrebné zaostriť pozornosť aj na nadpisové písma. Ich autormi sú študenti Ateliéru typografie Katedry vizuálnej kumunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a vznikli pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornayaia.

Prajeme príjemné letné čítanie.