Predplatné časopisu Designum na rok 2022 za polovicu!

Novembrová akcia

Využite 50% zľavu na predplatné časopisu Designum na rok 2022 v hodnote 6€. Od 11.11. 2021 akciu rozširujeme aj na objednávky s doručovaním v rámci celého územia EÚ. Objednávka musí byť uhradená do 30.11. 2021. Od 1.12.2021 a počas roka 2022 je predplatné v hodnote 12€.

Časopis si môžete objednať aj zaslaním požiadavky na predplatne@scd.sk. Údaje musia obsahovať Vaše meno a priezvisko a presnú adresu, na ktorú budeme časopis doručovať. Nemusíte čakať na potvrdenie, platbu za objednávku môžete zrealizovať bez vyzvania.

Údaje k platbe:
Banka: Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu: 7000070238/8180
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Suma: 6 €
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 12342022
Do poznámky uveďte: Meno a priezvisko, zhodné s požiadavkou, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Banka príjemcu/Beneficiary’s bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Číslo účtu príjemcu/Beneficiary’s account number IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
Názov účtu príjemcu/Beneficiary’s account name – SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
Adresa príjemcu/Beneficiary’s address: JAKUBOVO NÁM. 12, 814 99 Bratislava
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information: Designum 2022

Viac informácii